Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DZIAŁKA 998/6 KUSIĘTA, GMINA OLSZTYN

Złoty Potok, 8 września 2021r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
[ZG.2281.5.2021]


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów
tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171
e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
NIP: 573 000 40 07
REGON: 150026078


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020r., poz. 1463) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 

 1. Lokalizacja i opis nieruchomości:

 

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi – drewniana stodoła oraz budynek gospodarczy z garażem, ogrodzona, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka: dz. nr 998/6 o powierzchni łącznej 0,0948 ha – użytek B – 0,0948 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kusięta, Gmina Olsztyn, powiat częstochowski, województwo śląskie; działka położona jest terenie osady leśnej Zielona Góra, pod adresem Kusięta 50 A. Na działce posadowione są dwa budynki gospodarcze – drewniana stodoła o kubaturze 361,30 m3 i powierzchni użytkowej 79,37 m2 oraz budynek gospodarczy z garażem o kubaturze 231,90 m3 i powierzchni użytkowej 52,36 m2
 2. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1C/00121103/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Teren przedmiotowej działki posiada kształt zbliżony do prostokąta, stanowi teren równy i płaski, posiada ona dostęp do drogi publicznej poprzez sąsiednią działkę za pośrednictwem dróg leśnych. Stodoła drewniana o nr inwentarzowym 108/102 o konstrukcji drewnianej, wrota drewniane, dach dwuspadowy kryty eternitem, podłoga klepisko, do budynku nie doprowadzono żadnych mediów. Stan techniczny określono jako zły. Budynek gospodarczy o nr inwentarzowym 108/111 jest murowany z garażem i dwoma pomieszczeniami gospodarczymi, stolarka drzwiowa i brama garażowa drewniane, dach dwuspadowy, drewniany, kryty papą, podłoga wylewka betonowa, do budynku doprowadzony jest prąd. Stan techniczny budynku określono jako przeciętny.
 4. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dz. nr 998/6 – położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu MN. Działka leży w obszarze występowania głównych zbiorników wód podziemnych oraz w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
 5. Na nieruchomości nie ciążą zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.
 2. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 - Pan Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 32-91-174.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2021r. o godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „wadium – przetarg działka 998/6 – obręb Kusięta, Gmina Olsztyn”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 15.10.2021r. do godz. 9:00. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 15.10.2021r. do godz. 9:00. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:
 • wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,
 • wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 1. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 2. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego kwotę równą 100 % ceny brutto osiągniętej w przetargu. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego.
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 5. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
 6. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 7. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.


Podpisał Zastępca Nadleśniczego Robert Gęsiarz


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DZIAŁKA 598/3 PONIK, GMINA JANÓW

Złoty Potok, 8 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
[ZG.2281.9.2021]

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów
tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171
e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
NIP: 573 000 40 07
REGON: 150026078

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 5  oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020.1463) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 1. Lokalizacja i opis nieruchomości:
 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana – oczyszczalnia ścieków Ponik-Janów, częściowo ogrodzona, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka: dz. nr 598/3 o powierzchni 0,5691 ha – użytek Ba – 0,5691 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ponik, Gmina Janów, powiat częstochowski, województwo śląskie; działka nieleśna położona jest w miejscowości Janów, zabudowana obiektami oczyszczalni ścieków o powierzchni 72 m2 – rok budowy 2013 oraz o powierzchni 67 m2 – rok budowy 1998, niebędącymi własnością Nadleśnictwa Złoty Potok, ogrodzona siatką metalową, w sąsiedztwie las. W stosunku do przedmiotu nieruchomości zawarta jest umowa dzierżawy na czas nieokreślony.
 2. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1C/00112043/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Teren przedmiotowej działki posiada kształt zbliżony do trapezu, stanowi teren równy i płaski, posiada ona dostęp do drogi publicznej w części utwardzony kostką brukową. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, przez działkę nie przebiegają żadne instalacje, warunki topograficzne i geotechniczne oraz wodno-gruntowe – dobre.
 4. Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Uchwałą Nr 116/XX/12 Rady Gminy Janów,      a opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 2307      z dnia 06.06.2012r. stanowi tereny zabudowy obiektami biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o symbolu NO 1 oraz tereny zieleni urządzonej  o symbolu NO 2.
 5. Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74 347,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.
 2. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 - Pan Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 32-91-174.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2021. o godz. 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 3 717,35 zł (słownie: trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych 35/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „wadium – przetarg działka 598/3 – obręb Ponik, Gmina Janów”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 05.11.2021r. do godz. 9:00. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 05.11.2021. do godz. 9:00. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:
 • wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,
 • wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

 1. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 2. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego kwotę równą 100 % ceny brutto osiągniętej w przetargu. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego.
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 5. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
 6. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 7. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.


Podpisał Zastępca Nadleśniczego Robert Gęsiarz

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DZIAŁKA 469/1 RUDNIK WIELKI, GMINA STARCZA

Złoty Potok, dn. 8 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
[ZG.2281.2.2021]

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów
tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171
e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
NIP: 573 000 40 07
REGON: 150026078

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020.1463) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 1. Lokalizacja i opis nieruchomości:
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka dz. nr 469/1 o powierzchni 0,0353 ha – użytek Ls V – 0,0353 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Rudnik Mały, Gmina Starcza, powiat częstochowski, województwo śląskie; działka położona jest w miejscowości Rudnik Mały, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi powiatowej od strony południowej, od północy dostęp do drogi gruntowej nieutwardzonej, otoczenie i sąsiedztwo stanowią grunty leśne, rzeka, tereny niezabudowane oczekujące na proces inwestycyjny oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren działki uzbrojony w energię elektryczną i wodociąg
 2. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1C/00057441/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Teren przedmiotowej działki posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o wymiarach około 2,5 m x 140 m, stanowi teren równy i płaski, posiada ona dostęp do drogi publicznej. Działka porośnięta jest 64-letnim drzewostanem sosnowo-brzozowo o zadrzewieniu 0,7 oraz I/II bonitacji drzewostanu na siedlisku BMśw (bór mieszany świeży).
 4. Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starcza przyjętym Uchwałą Rady Gminy Starcza nr 81/XII/2000 z dnia 30.08.2000r.” dz. nr 469/1, k.m. 3 leży w części na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz w części na terenie letniskowo-osadniczym, sposób zagospodarowania nieruchomości – grunt leśny.
 5. Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości może zostać doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.
 2. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 - Pan Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 32-91-174.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2021r. o godz. 13:00 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 725,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „wadium – przetarg działka 469/1 – obręb Rudnik Mały, Gmina Starcza”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 15.10.2021r. do godz. 9:00. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 15.10.2021r.do godz. 9:00. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:
 • wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,
 • wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 1. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 2. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego kwotę równą 100 % ceny brutto osiągniętej w przetargu. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego.
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 5. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
 6. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 7. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.


Podpisał Zastępca Nadleśniczego Robert Gęsiarz

 


Ogłoszenie o naborze na staż - aktualizacja

Uwaga zmiana terminu składania dokumentów.

 

Katowice, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Zn. spr.:DP.1125.10.1.2021

 1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.
 2. W terminie do 10 września 2021 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

2.1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

2.2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

2.3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

 1. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:

3.1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1.

3.2. Oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem – załącznik nr 2.

 1. Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
 2. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:

5.1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.

5.2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych.

5.3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 1. Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W takim przypadku egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.
 2. Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.
 3. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kadr RDLP w Katowicach, (pokój 104a), listownie, w kopercie z dopiskiem „STAŻ”, na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

UL. ŚW. HUBERTA 43-45

40-543 KATOWICE

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kadr RDLP w Katowicach, tel.(32) 609-45-77.

 1. W myśl postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016 [RODO] administrator danych osobowych informuje, co następuje:

9.1 .Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach jest:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach (RDLP):

 • adres: 40-543 Katowice, ul. św. Huberta 43/45
 • REGON: 272537539
 • strona internetowa: www.katowice.lasy.gov.pl
 • poczta elektroniczna: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl

9.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procedury naboru na staż absolwentów szkół średnich i wyższych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.

9.3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, podmiotem udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Nie jest wykluczone, że hipotetycznie zdarzy się sytuacja, że o przekazanie Pani/Pana danych osobowych zwrócą się do nas w przyszłości podmioty publiczne - np. sądy czy prokuratura - w przypadku, których będziemy mieli prawny obowiązek przekazania im danych - tu podstawą przekazania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Z wnioskiem o dostęp do materiałów archiwalnych mogą się również zwrócić inne podmioty, w tym osoby fizyczne - jednak, gdy nie będzie prawnego obowiązku udostępnienia im dotyczących Pani/Pana materiałów archiwalnych, ewentualne udostępnienie nastąpi za Pani/Pana zgodą, o którą wystąpimy w odrębnej korespondencji.
Jeśli będzie to wymagane, Pani/Pana dane adresowe przekażemy również podmiotom świadczącym usługi pocztowe, by móc prowadzić z Panią/Panem korespondencję.

9.4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 2 oraz przez okres wymagający wiążącymi administratora przepisami kancelaryjno-archiwizacjqnymi.

9.5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

9.7. Podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru na staż.

9.8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Złoty Potok, 18 sierpnia 2021r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE
ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI


 
Nadleśnictwo Złoty Potok zamierza zbyć zbędne nieruchomości gruntowe, w trybie art. 38 ustawy o lasach, stanowiące działki ewidencyjne:
 
598/3 – użytek Ba - pow. 0,5691 ha – obręb ewidencyjny Ponik, Gmina Janów – CZ1C/00112043/3;

Sprzedaż nastąpi w przetargu nieograniczonym – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych /Dz. U. z 2007r. nr 78, poz.532/.
Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przetargu.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonów: [34] 329-11-74, 605-205-538. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Tadeusz Wychowski.

PODPISAŁ
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK
ANDRZEJ KRZYPKOWSKI

 


Uroczystości 110-lecia Harcerstwa Zagłębiowskiego

W dniu 22 lipca odbyły się uroczyste obchody 110-lecia Harcerstwa Zagłębiowskiego w Ośrodku Obozowym ZHP Dąbrowy Górniczej. Nadleśniczy Andrzej Krzypkowski jako gospodarz terenu został zaproszony na uroczystość. Nadleśniczy złożył serdeczne gratulacje oraz życzenia, bowiem 110 lat Harcerstwa Zagłębiowskiego to 110 powodów do dumy. Przekazał wyrazy uznania za wkład pracy oraz rozwój Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Zdjęcia pochodzą od Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza.

 


Leśnicy wspierają samorządy!

Blisko 2 mln zł przekazali leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - samorządom z województw: Śląskiego, Małopolskiego i Opolszczyzny. Pieniądze przeznaczone są na budowę lokalnej infrastruktury drogowej. Uroczyste przekazanie dotacji odbyło się w samo południe.

W uroczystości udział wzięli Józef Kubica - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Michał Woś - Wiceminister Sprawiedliwości. Obecni byli również samorządowcy oraz szefowie 11 Nadleśnictw, na terenie których będą realizowane dofinansowane inwestycje.

Jak powiedział Minister Woś – Współpraca między leśnikami i samorządami jak widać jest na najwyższym poziomie. Niezwykle cieszy, że ci którzy dbają o polską przyrodę potrafią się także zatroszczyć o społeczności lokalne. To tym bardziej cenna współpraca, ze realizowana właśnie na najniższym stopniu samorządowym. Bardzo dziękuję wszystkim leśnikom za takie zaangażowanie.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica podkreślał wielkość wsparcia jakie przekazują Lasy Państwowe co roku Jednostkom Samorządu Terytorialnego, jak dodał – My, leśnicy często przecież z tych dróg korzystamy, czy to prowadząc gospodarkę leśną czy też jako zwykli użytkownicy dróg. Wiemy dlatego jak ważne jest to wsparci którego udzielamy, dzięki temu przecież wspólnie dbamy o bezpieczeństwo użytkowników dróg, a w wielu przypadkach dzięki tej współpracy możliwa jest realizacja inwestycji czekających na rozpoczęcie wiele lat

.

- Beneficjentami jest 14 gmin, miast i powiatów, które otrzymają na inwestycje drogowe od 15 do 350 tys. zł dotacji – mówi Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach. - Projekty jak widać po wysokości dotacji mają różną skalę. Od naprawy dróg gruntowych, po remonty i przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Na przykład w Nadleśnictwie Jeleśnia, starostwo powiatowe w Żywcu przeznaczy dotację na dofinansowanie zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska przy uszkodzonej drodze powiatowej między Sopotnią Małą a Juszczyną – wylicza dyrektor Sieber.

Inwestycje w infrastrukturę drogową, będą służyć także leśnikom. Działania te są prowadzone bowiem w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Jest to zgodne z postanowieniami Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną. 

- Jeśli tylko możemy pomóc mieszkańcom w bardziej komfortowych i bezpiecznych warunkach dotrzeć do kancelarii leśnictw, to staramy się to robić. Naturalnie nasi pracownicy w drodze do i z pracy również z nich korzystają. Niektórzy zwłaszcza w tych najmniejszych gminach gdzie budżety są skromne, czekali na poprawę stanu drogi kilka i więcej lat. – dodaje dyrektor Sieber.

Koszty wszystkich wspólnych zrealizowanych i rozliczonych inwestycji drogowych zrealizowanych w 2018 r. przez Lasy Państwowe wyniosły ponad 89 mln zł. W latach 2017-2018 wybudowano wspólnie z samorządami 518 km dróg. Jest to przejawem społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych za interesy społeczne, aspekty środowiskowe i ekonomiczne.


Czas w Las

Wyrwij się z miasta do lasu dzięki czaswlas.pl Ponad 17 tys. obiektów turystycznych Lasów Państwowych: miejsc biwakowania i kempingów, ośrodków wypoczynkowych i kwater, szlaków pieszych, rowerowych i konnych, a także parkingów, punktów widokowych i innych atrakcji we wszystkich zielonych zakątkach kraju można znaleźć w nowej odsłonie serwisu czaswlas.pl, leśnego przewodnika turystycznego.

 

Dzięki stworzonemu przez Lasy Państwowe serwisowi czaswlas.pl każdy może w prosty sposób zaplanować wypoczynek z przyjaciółmi lub rodziną na łonie natury w ulubionym zakątku Polski. – Jedną z trzech funkcji lasów jest udostępnianie ich społeczeństwu. Nowa odsłona naszego serwisu turystycznego jest realizacją tej funkcji. Chcemy ułatwić Polakom - zamkniętym z powodu pandemii przez wiele miesięcy w domach - wyrwanie się z pełnych betonu, hałasu i smogu miast, by mogli odpocząć w bliskości przyrody korzystając z infrastruktury turystycznej, którą dla nich tworzymy – mówi Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych. - Liczymy też, że więcej osób doceni urodę polskich lasów i pracę dbających o nie leśników – dodaje.

W serwisie czaswlas.pl za pomocą prostej wyszukiwarki, zintegrowanej ze szczegółową mapą, można szybko i łatwo znaleźć, np:

 • parkingi lub miejsca postoju, gdzie najwygodniej będzie zostawić samochód;
 • szlaki turystyczne: piesze, rowerowe lub konne, które zapewnią po drodze najpiękniejsze widoki i najwięcej atrakcji;
 • ścieżki edukacyjne lub historyczne, przejście którymi dostarczy także nieco wiedzy;
 • punkty widokowe, które mogą być celem wyprawy;
 • miejsca biwakowania lub wiaty turystyczne, które pozwolą po drodze nieco odpocząć, a często też rozpalić ognisko czy skorzystać z toalety.

Osoby planujące dłuższy pobyt w lesie mogą dzięki czaswlas.pl zapoznać się także z bazą noclegową Lasów Państwowych. Oferujemy setki miejsc w ośrodkach wypoczynkowych, szkoleniowo-wypoczynkowych i kwaterach myśliwskich, a także pokoje gościnne. Miłośnicy nocowania pod gołym niebem mogą rozbić namiot na jednym z kilkunastu pół biwakowych, kempingów lub w wyznaczonych miejscach biwakowania.

Na stronach leśnego przewodnika turystycznego można dowiedzieć się o usytuowaniu obiektów, możliwościach dojazdu, rodzaju i standardzie usług, wyposażeniu oraz okolicznych atrakcjach turystycznych. Użytkownik może ocenić obiekt i podzielić się opinią z innymi użytkownikami serwisu.

Opisy ponad 17 tys. obiektów oraz ich zdjęcia są na bieżąco aktualizowane.

Dla osób, które lubią gotowe propozycje spędzenia czasu zostały przygotowane „Pomysły na wyprawy”. Są to plany weekendowych wypraw z wykorzystaniem obiektów dostępnych w portalu czaswlas.pl. Każda z wypraw została przygotowana z myślą o konkretnej grupie użytkowników, np. chcących spędzić czas aktywnie, interesujących się historią czy tych, którzy wolą skupić się na obserwacji przyrody.

 

W serwisie czaswlas.pl można znaleźć także porady, których przestrzeganie sprawi, że czas spędzony w lesie będzie bezpieczny zarówno dla nas, jak i dla otaczającej nas przyrody.

 

A ci, którzy z jakiegoś powodu nie mogą wybrać się do lasu, mogą posłuchać na czaswlas.pl jego odgłosów dzięki Leśnej strefie relaksu.

 


INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Złoty Potok, 25 czerwca 2021r.

 

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Nadleśnictwo Złoty Potok zamierza zbyć zbędne nieruchomości gruntowe, w trybie art. 38 ustawy o lasach, stanowiące działki ewidencyjne:

 

998/6 – użytek B - pow. 0,0948 ha – obręb ewidencyjny Kusięta, Gmina Olsztyn – CZ1C/00121103/8;

 

Sprzedaż nastąpi w przetargu nieograniczonym – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych /Dz. U. z 2007r. nr 78, poz.532/.

Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przetargu.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonów: [34] 329-11-74, 605-205-538. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Tadeusz Wychowski.

 

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI


ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU WIOSNA W LESIE

11 czerwca odbyło się spotkanie komisyjne w trakcie, którego wyłoniono laureatów XVII Edycji Konkursu Plastycznego „Wiosna w Lesie”. Wszelkie informacje o wynikach, terminie i miejscu wręczeniu nagród będą nadesłane pocztą.

Materiały do pobrania


INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Złoty Potok, 07 czerwca 2021r.

 

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Nadleśnictwo Złoty Potok zamierza zbyć zbędne nieruchomości gruntowe, w trybie art. 38 ustawy o lasach, stanowiące działki ewidencyjne:

 

469/1 – uż. Ls V - pow. 0,0353 ha – obręb ewidencyjny Rudnik Mały, Gmina Starcza – CZ1C/00057441/9;

 

Sprzedaż nastąpi w przetargu nieograniczonym – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych /Dz. U. z 2007r. nr 78, poz.532/.

Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przetargu.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonów: [34] 329-11-74, 605-205-538. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Tadeusz Wychowski.

 

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI


XVII edycja konkursu „Wiosna w lesie”

Nadleśnictwo Złoty Potok zaprasza do wzięcia udziału w XVII edycji konkursu „Wiosna w lesie”.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który znajduje się w załączeniu.

 

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Szostak – tel.(34) 329 11 75.

Materiały do pobrania


Zanocuj w lesie - Jurajska przygoda

Wszystkie 429 nadleśnictwa w całej Polsce, wyznaczyły specjalne obszary o powierzchni ok. 1500 ha każdy, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli na dziko ale bezpiecznie rozbić namiot. „Zanocuj w lesie”, to nowy program Lasów Państwowych, który startuje już 1 maja.

Na Jurze - nadleśnictwa Złoty Potok, Siewierz i Olkusz przygotowały wspólny projekt pod nazwą „Jurajska przygoda”. Leśnicy wspomagani będą przez Grupę Jurajską GOPR, Związek Gmin Jurajskich i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

 • Rozszerzyliśmy program „Zanocuj w lesie” – mówi Andrzej Krzypkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok dodając, że już 10 marca spotkał się z ze swoimi kolegami z Siewierza i Olkusza, by wyznaczyć wspólny teren dla trzech jednostek.
 •  Pomyśleliśmy, że jako trzy Jurajskie Nadleśnictwa stworzymy na tyle duży obszar dla tego programu, by latem dawał frajdę turystom, chcącym wędrować po naszych nadleśnictwach – wyjaśnia.

Nadleśniczy Grzegorz Cekus z Siewierza zwraca uwagę, że kreśląc na mapie teren do udostępnienia mieszkańcom, brano pod uwagę walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne.

 • Zależało nam, aby turyści mieli szansę zobaczyć coś nietuzinkowego, aby odkryli na nowo walory krajobrazowe i historyczne tej ziemi ze Szlakiem Orlich Gniazd i takimi zamkami jak Bąkowiec, Mirów czy Olsztyn, a zbaczając ze szlaku zachwycali się Ogrodzieńcem czy siewierskim Zamkiem Biskupim. Z kolei walory przyrodnicze zdecydowały, że w udostępnionym obszarze znalazła się tzw. Ostoja Środkowojurajska czyli Obszar Natura 2000 – wylicza Cekus.

Nocleg na udostępnionym obszarze będzie możliwy nawet dla grupy dziewięciu osób przez dwie noce.

 • Chociaż formalnie dopiero powyżej przedstawionych norm, należy zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa większą liczbę osób i dni pobytu, to zachęcam, ze względów bezpieczeństwa, zawsze zgłaszać taki nocleg, szczególnie gdy uczestniczą w nim dzieci – zachęca Marcin Polak, nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.
 • Wyznaczyliśmy na terenie trzech nadleśnictw łącznie ponad 5 tys. ha dostępnego lasu i wolelibyśmy w sytuacji kryzysowej aby stosowne służby miały szanse na szybkie dotarcie do turystów – dodaje.

Grupa Jurajska GOPR stawia do dyspozycji numer alarmowy 601 100 300 i 985 czynne całą dobę. To oprócz standardowego numeru alarmowego 112 dobry adres, gdy potrzebna jest pomoc.

 • Biorąc udział w „Jurajskiej przygodzie”, warto pamiętać o bezpieczeństwie. W razie wypadku czy zabłądzenia wskazane numery odbiera całą dobę ratownik dyżurny Grupy Jurajskiej GOPR. Apeluję również o zainstalowanie na telefonie aplikacji „Ratunek” - mówi Robert Pilarczyk, naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR

Osób chętnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Szacuje się, że sama społeczność związana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywności terenowej, nastawionymi na minimalizm, samowystarczalność i długie przebywanie w lesie, liczy w Polsce ponad 40 tys. osób. Jest to program skierowany do miłośników lasu – ludzi odpowiedzialnych i dobrze przygotowanych do warunków terenowych.

 • Związek Gmin Jurajskich zrzeszający 33 gminy Jury Krakowsko-Częstochowskiej wsparł projekt nadleśnictw, bo uważamy, że w czasie pandemii natura to jedno z najbezpieczniejszych miejsc do spędzania wolnego czasu. Mówiąc wprost, może się okazać, że las jest jedynym czynnym hotelem – zwraca uwagę Robert Nieroda - dyrektor biura ZGJ.

Na stronie Związku pod adresem https://www.jura.info.pl/przewodnik-turystyczny dostępny jest przewodnik on-line po Jurze Krakowsko Częstochowskiej uwzględniający miejsca postojowe, parkingi, punkty widokowe, schroniska, ośrodki agroturystyczne itd. itp.

 • Przygotowujemy również wersję papierowa mapy, która jeszcze w maju w nakładzie 10 tys. egz. będzie dostępna w Punktach Informacji Turystycznej. Znajdzie się w niej zaznaczony obszar „Jurajskiej przygody” programu LP „Zanocuj w lesie” - mówi dyr. Nieroda.

Skoro wszystko przygotowane, to czy istnieje jakaś element ryzyka związany z programem „Zanocuj w lesie – Jurajska przygoda”?

 • Staraliśmy się je z minimalizować ale pozostaje niepewność jakim jest pogoda. Co prawda dla leśnika nie ma w lesie złej aury, ale turyści podobno widzą tę kwestię zupełnie inaczej – podsumowuje Andrzej Krzypkowski, nadleśniczy ze Złotego Potoku.

Szczegółowe informacje o programie i regulaminy znajdą się przed majówką na stronach internetowych nadleśnictw, a warstwa mapowa z zaznaczonym obszarem projektu „Zanocuj w lesie – Jurajska przygoda” będzie dostępna na mapie Banku Danych o Lasach.
Aplikacja mBDL do pobrania na APP Store i w sklepie Play.

W załaczniku publikujemy mapę z zaznaczonym obszarem i wydzieleniam udostepnionymi mieszkańcom w ramach programu "Zanocuj w lesie - Jurajska przygoda".

Zdjęcie przedstawia namiot w lesie

Zdjęcie przedstawia namiot w lesie w nocy

Zdjęcie przedstawia wędrujące osoby w lesie

 

 

 

 


Postępowanie przetargowe: Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec

Postępowanie przetargowe: Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec

Data opublikowania: 2020/12/30
Data składania ofert lub wniosków: 2021/02/12 godz. 12:00

Pliki do pobrania:

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmienionej treści SWIZ
Zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.01.2021
Sprostowanie, ogłoszenie zmian

2020-OJS253-638233-pl Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.11.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 23.11.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 23.11.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 23.11.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót 23.11.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór karty gwarancyjnej 23.11.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 23.11.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 23.11.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 23.11.2020
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 PZP 23.11.2020
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy 23.11.2020
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwo 23.11.2020
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 23.11.2020
Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych 23.11.2020
Załącznik nr 14 do SIWZ - Wykaz osób 23.11.2020
Załącznik nr 15 do SIWZ  - Wykaz sprzętu 23.11.2020

 


Ogłoszenie - przetarg pismemny nieograniczony na dzierżawę stawów

Złoty Potok, dnia 11.02.2021

Zn.spr.: ZG.7410.2.2021

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę stawów w leśnictwie Stawki oddział 07-8-d-00 o pow. 12,3900 ha,

dz. nr 498 –Wola Mokrzeska, Gmina Przyrów

znajdujący się w stanie posiadania Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

Numer księgi wieczystej

1

02-38-1-07-

8-d

Przyrów

Wola Mokrzeska

498

Wsr

VI

12,3900

CZ1M/00083875/1

 

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości -  gospodarka rybacka.
 2. Obciążenia nieruchomości: brak.
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 4. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak.
 5. Dodatkowe informacje: obiekt składa się dwóch stawów rybnych, jeden o pow. 4,9000 ha, drugi o pow. 6,9400 ha oraz tzw. „zimochowy” o pow. 0,5500 ha.
 6. Roczny czynsz wywoławczy: 2 850,00 zł.
 7. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Złoty Potok, pok. Nr 18,  w godz. od 8:00 do 15:00 tel: 34 329 11 75.
 8. Termin i miejsce przetargu:

1/ Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10.

2/ Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1/ Ofertę należy dostarczyćdo sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 10.03.2021r. do godz. 09:30.

2/ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

 1. Adres Zamawiającego.
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę stawu rybnego”.
 3. Nazwę i adres składającego ofertę.
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

1/ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10:  waga – 100%
 2. Nadleśnictwo Złoty Potok zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

3/ datę sporządzenia oferty;

4/ oferowany czynsz roczny;

5/ sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY

NADLESNICTWA ZŁOTY POTOK

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI


Lasy Nadzorowane

Nadleśnictwo Złoty Potok prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo Złoty Potok pełni dyżury dla poszczególnych gmin nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wg poniższego schematu                                                               

Starostwo Częstochowa:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Mstów, Rędziny

Andrzej Bekus

Jan Bernatek

609 478 521

603 038 859

Urząd Gminy Mstów,

I poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Olsztyn

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

603 032 019

603 034 539

Urząd Gminy Olsztyn,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Poczesna

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

603 032 019

603 034 539

Urząd Gminy Poczesna,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Janów

Karol Lelotko

Ewa Zyszczak

609 478 512

609 478 519

siedziba Nadleśnictwa

Złoty Potok, pok. 18

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Kamienica Polska

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy

Kamienica Polska,

I czwartek miesiąca

 godz. 9.00-11.00

Starcza

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy Starcza,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Przyrów

Janusz Ziókowski

Jarosław Wojewoda

602 508 840

609 478 515

Urząd Gminy Przyrów,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

 

Starostwo Myszków:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Żarki

Cezary Malus

Mateusz Domagała

609 478 517

881 921 749

Urząd Miasta

i Gminy Żarki,

I i III środa miesiąca

godz. 8.30-10.00

Niegowa

Michał Maślanka

784 487 257

Urząd Gminy Niegowa,

I wtorek miesiąca

godz. 8.00-10.00

Koziegłowy

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Miasta

i Gminy Koziegłowy,

I wtorek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Poraj

Wojciech Patrzałek

Kamil Fuśnik

609 478 516

535 181 504

Urząd Gminy Poraj

II poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

 

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Złoty Potok są:

Tomasz Szmagier - Inżynier Nadzoru, pok. 8, tel. 605 652 963,

Jarosław Biczak - Inżynier Nadzoru, pok. 8, tel. 603 032 262.

Zainteresowany właściciel, współwłaściciel, dzierżawca powinien posiadać dokumenty stwierdzające własność i odpowiada za prawidłowe wskazanie granic działki leśnej. W przypadku współwłasności bezwzględna jest zgoda wszystkich uprawnionych.


Postępowanie przetargowe: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III

Postępowanie przetargowe: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III


Data opublikowania: 2020/12/30

Data składania ofert lub wniosków: 2021/01/15 godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zal. nr 1-7 oraz 11-13 do SIWZ

Zal nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Zal nr 9 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zal nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót


Dobre z lasu. Wiesz co jesz

Dziś można już korzystać z darów lasu przez cały rok. Dzięki produktom oferowanym przez Lasy Państwowe oraz specjalnej książce kucharskiej, każdy może być mistrzem kuchni. Dla wahających się ale i miłośników leśnej kuchni zrealizowaliśmy cykl programów kulinarnych dostępnych na Facebooku RDLP w Katowicach

Marcin Czubak - Mistrz Kuchni, finalista programu TOP CHEF, zajrzał do naszej książki kucharskiej i... gotując w BistrOficyna dodał coś od siebie. Dzięki temu Dobre z Lasu zyskało jego niepowtarzalny smak!

Naszą leśną kulinarną przygodę zaczęliśmy od deseru... dlaczego właśnie od niego, łatwo się można dowiedzieć klikając w link: Dobre z lasu. Wiesz co jesz.

 

 

 

Na Facebooku RDLP w Katowicach, dostępne są już cztery odcinki programu kulinarnego.

 

Wersję elektroniczną książki kucharskiej „Dobre z lasu”, z której zaczerpnięto przepisy,  można pobrać na czytnik ebooków, telefon lub komputer tutaj


Sprzedaż drewna

 

 

 

Sprzedaż detaliczną prowadzą leśniczowie.

 

Kontakt telefoniczny do leśniczych


Komunikat

Komunikat

 

PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potokinformuje, że w związku z wzrostem zachorowań spowodowanych koronawirusem od 08.10.2020r. do 17.10.2020r., Nadleśnictwo zostaje zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

 

Dane Kontaktowe:

Telefon sektetariat: 34 3291 170

Telefony do działów znajdują się pod adresem: https://zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/nadlesnictwo

adres email sekretariat: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /pgl_lp_0238/SkrytkaESP

 

 


— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 79 rezultatów.