Lista aktualności Lista aktualności

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU WIOSNA W LESIE

11 czerwca odbyło się spotkanie komisyjne w trakcie, którego wyłoniono laureatów XVII Edycji Konkursu Plastycznego „Wiosna w Lesie”. Wszelkie informacje o wynikach, terminie i miejscu wręczeniu nagród będą nadesłane pocztą.

Materiały do pobrania


INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Złoty Potok, 07 czerwca 2021r.

 

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Nadleśnictwo Złoty Potok zamierza zbyć zbędne nieruchomości gruntowe, w trybie art. 38 ustawy o lasach, stanowiące działki ewidencyjne:

 

469/1 – uż. Ls V - pow. 0,0353 ha – obręb ewidencyjny Rudnik Mały, Gmina Starcza – CZ1C/00057441/9;

 

Sprzedaż nastąpi w przetargu nieograniczonym – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych /Dz. U. z 2007r. nr 78, poz.532/.

Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przetargu.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonów: [34] 329-11-74, 605-205-538. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Tadeusz Wychowski.

 

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI


XVII edycja konkursu „Wiosna w lesie”

Nadleśnictwo Złoty Potok zaprasza do wzięcia udziału w XVII edycji konkursu „Wiosna w lesie”.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który znajduje się w załączeniu.

 

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Szostak – tel.(34) 329 11 75.

Materiały do pobrania


Zanocuj w lesie - Jurajska przygoda

Wszystkie 429 nadleśnictwa w całej Polsce, wyznaczyły specjalne obszary o powierzchni ok. 1500 ha każdy, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli na dziko ale bezpiecznie rozbić namiot. „Zanocuj w lesie”, to nowy program Lasów Państwowych, który startuje już 1 maja.

Na Jurze - nadleśnictwa Złoty Potok, Siewierz i Olkusz przygotowały wspólny projekt pod nazwą „Jurajska przygoda”. Leśnicy wspomagani będą przez Grupę Jurajską GOPR, Związek Gmin Jurajskich i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

 • Rozszerzyliśmy program „Zanocuj w lesie” – mówi Andrzej Krzypkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok dodając, że już 10 marca spotkał się z ze swoimi kolegami z Siewierza i Olkusza, by wyznaczyć wspólny teren dla trzech jednostek.
 •  Pomyśleliśmy, że jako trzy Jurajskie Nadleśnictwa stworzymy na tyle duży obszar dla tego programu, by latem dawał frajdę turystom, chcącym wędrować po naszych nadleśnictwach – wyjaśnia.

Nadleśniczy Grzegorz Cekus z Siewierza zwraca uwagę, że kreśląc na mapie teren do udostępnienia mieszkańcom, brano pod uwagę walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne.

 • Zależało nam, aby turyści mieli szansę zobaczyć coś nietuzinkowego, aby odkryli na nowo walory krajobrazowe i historyczne tej ziemi ze Szlakiem Orlich Gniazd i takimi zamkami jak Bąkowiec, Mirów czy Olsztyn, a zbaczając ze szlaku zachwycali się Ogrodzieńcem czy siewierskim Zamkiem Biskupim. Z kolei walory przyrodnicze zdecydowały, że w udostępnionym obszarze znalazła się tzw. Ostoja Środkowojurajska czyli Obszar Natura 2000 – wylicza Cekus.

Nocleg na udostępnionym obszarze będzie możliwy nawet dla grupy dziewięciu osób przez dwie noce.

 • Chociaż formalnie dopiero powyżej przedstawionych norm, należy zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa większą liczbę osób i dni pobytu, to zachęcam, ze względów bezpieczeństwa, zawsze zgłaszać taki nocleg, szczególnie gdy uczestniczą w nim dzieci – zachęca Marcin Polak, nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.
 • Wyznaczyliśmy na terenie trzech nadleśnictw łącznie ponad 5 tys. ha dostępnego lasu i wolelibyśmy w sytuacji kryzysowej aby stosowne służby miały szanse na szybkie dotarcie do turystów – dodaje.

Grupa Jurajska GOPR stawia do dyspozycji numer alarmowy 601 100 300 i 985 czynne całą dobę. To oprócz standardowego numeru alarmowego 112 dobry adres, gdy potrzebna jest pomoc.

 • Biorąc udział w „Jurajskiej przygodzie”, warto pamiętać o bezpieczeństwie. W razie wypadku czy zabłądzenia wskazane numery odbiera całą dobę ratownik dyżurny Grupy Jurajskiej GOPR. Apeluję również o zainstalowanie na telefonie aplikacji „Ratunek” - mówi Robert Pilarczyk, naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR

Osób chętnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Szacuje się, że sama społeczność związana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywności terenowej, nastawionymi na minimalizm, samowystarczalność i długie przebywanie w lesie, liczy w Polsce ponad 40 tys. osób. Jest to program skierowany do miłośników lasu – ludzi odpowiedzialnych i dobrze przygotowanych do warunków terenowych.

 • Związek Gmin Jurajskich zrzeszający 33 gminy Jury Krakowsko-Częstochowskiej wsparł projekt nadleśnictw, bo uważamy, że w czasie pandemii natura to jedno z najbezpieczniejszych miejsc do spędzania wolnego czasu. Mówiąc wprost, może się okazać, że las jest jedynym czynnym hotelem – zwraca uwagę Robert Nieroda - dyrektor biura ZGJ.

Na stronie Związku pod adresem https://www.jura.info.pl/przewodnik-turystyczny dostępny jest przewodnik on-line po Jurze Krakowsko Częstochowskiej uwzględniający miejsca postojowe, parkingi, punkty widokowe, schroniska, ośrodki agroturystyczne itd. itp.

 • Przygotowujemy również wersję papierowa mapy, która jeszcze w maju w nakładzie 10 tys. egz. będzie dostępna w Punktach Informacji Turystycznej. Znajdzie się w niej zaznaczony obszar „Jurajskiej przygody” programu LP „Zanocuj w lesie” - mówi dyr. Nieroda.

Skoro wszystko przygotowane, to czy istnieje jakaś element ryzyka związany z programem „Zanocuj w lesie – Jurajska przygoda”?

 • Staraliśmy się je z minimalizować ale pozostaje niepewność jakim jest pogoda. Co prawda dla leśnika nie ma w lesie złej aury, ale turyści podobno widzą tę kwestię zupełnie inaczej – podsumowuje Andrzej Krzypkowski, nadleśniczy ze Złotego Potoku.

Szczegółowe informacje o programie i regulaminy znajdą się przed majówką na stronach internetowych nadleśnictw, a warstwa mapowa z zaznaczonym obszarem projektu „Zanocuj w lesie – Jurajska przygoda” będzie dostępna na mapie Banku Danych o Lasach.
Aplikacja mBDL do pobrania na APP Store i w sklepie Play.

W załaczniku publikujemy mapę z zaznaczonym obszarem i wydzieleniam udostepnionymi mieszkańcom w ramach programu "Zanocuj w lesie - Jurajska przygoda".

Zdjęcie przedstawia namiot w lesie

Zdjęcie przedstawia namiot w lesie w nocy

Zdjęcie przedstawia wędrujące osoby w lesie

 

 

 

 


Postępowanie przetargowe: Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec

Postępowanie przetargowe: Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec

Data opublikowania: 2020/12/30
Data składania ofert lub wniosków: 2021/02/12 godz. 12:00

Pliki do pobrania:

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmienionej treści SWIZ
Zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.01.2021
Sprostowanie, ogłoszenie zmian

2020-OJS253-638233-pl Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.11.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 23.11.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 23.11.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 23.11.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót 23.11.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór karty gwarancyjnej 23.11.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 23.11.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 23.11.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 23.11.2020
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 PZP 23.11.2020
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy 23.11.2020
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwo 23.11.2020
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 23.11.2020
Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych 23.11.2020
Załącznik nr 14 do SIWZ - Wykaz osób 23.11.2020
Załącznik nr 15 do SIWZ  - Wykaz sprzętu 23.11.2020

 


Ogłoszenie - przetarg pismemny nieograniczony na dzierżawę stawów

Złoty Potok, dnia 11.02.2021

Zn.spr.: ZG.7410.2.2021

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę stawów w leśnictwie Stawki oddział 07-8-d-00 o pow. 12,3900 ha,

dz. nr 498 –Wola Mokrzeska, Gmina Przyrów

znajdujący się w stanie posiadania Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

Numer księgi wieczystej

1

02-38-1-07-

8-d

Przyrów

Wola Mokrzeska

498

Wsr

VI

12,3900

CZ1M/00083875/1

 

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości -  gospodarka rybacka.
 2. Obciążenia nieruchomości: brak.
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 4. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak.
 5. Dodatkowe informacje: obiekt składa się dwóch stawów rybnych, jeden o pow. 4,9000 ha, drugi o pow. 6,9400 ha oraz tzw. „zimochowy” o pow. 0,5500 ha.
 6. Roczny czynsz wywoławczy: 2 850,00 zł.
 7. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Złoty Potok, pok. Nr 18,  w godz. od 8:00 do 15:00 tel: 34 329 11 75.
 8. Termin i miejsce przetargu:

1/ Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10.

2/ Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1/ Ofertę należy dostarczyćdo sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 10.03.2021r. do godz. 09:30.

2/ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

 1. Adres Zamawiającego.
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę stawu rybnego”.
 3. Nazwę i adres składającego ofertę.
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

1/ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10:  waga – 100%
 2. Nadleśnictwo Złoty Potok zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

3/ datę sporządzenia oferty;

4/ oferowany czynsz roczny;

5/ sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY

NADLESNICTWA ZŁOTY POTOK

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI


Lasy Nadzorowane

Nadleśnictwo Złoty Potok prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo Złoty Potok pełni dyżury dla poszczególnych gmin nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wg poniższego schematu                                                               

Starostwo Częstochowa:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Mstów, Rędziny

Andrzej Bekus

Jan Bernatek

609 478 521

603 038 859

Urząd Gminy Mstów,

I poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Olsztyn

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

603 032 019

603 034 539

Urząd Gminy Olsztyn,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Poczesna

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

603 032 019

603 034 539

Urząd Gminy Poczesna,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Janów

Karol Lelotko

Ewa Zyszczak

609 478 512

609 478 519

siedziba Nadleśnictwa

Złoty Potok, pok. 18

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Kamienica Polska

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy

Kamienica Polska,

I czwartek miesiąca

 godz. 9.00-11.00

Starcza

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy Starcza,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Przyrów

Janusz Ziókowski

Jarosław Wojewoda

602 508 840

609 478 515

Urząd Gminy Przyrów,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

 

Starostwo Myszków:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Żarki

Cezary Malus

Mateusz Domagała

609 478 517

881 921 749

Urząd Miasta

i Gminy Żarki,

I i III środa miesiąca

godz. 8.30-10.00

Niegowa

Michał Maślanka

784 487 257

Urząd Gminy Niegowa,

I wtorek miesiąca

godz. 8.00-10.00

Koziegłowy

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Miasta

i Gminy Koziegłowy,

I wtorek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Poraj

Wojciech Patrzałek

Kamil Fuśnik

609 478 516

535 181 504

Urząd Gminy Poraj

II poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

 

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Złoty Potok są:

Tomasz Szmagier - Inżynier Nadzoru, pok. 8, tel. 605 652 963,

Jarosław Biczak - Inżynier Nadzoru, pok. 8, tel. 603 032 262.

Zainteresowany właściciel, współwłaściciel, dzierżawca powinien posiadać dokumenty stwierdzające własność i odpowiada za prawidłowe wskazanie granic działki leśnej. W przypadku współwłasności bezwzględna jest zgoda wszystkich uprawnionych.


Postępowanie przetargowe: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III

Postępowanie przetargowe: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III


Data opublikowania: 2020/12/30

Data składania ofert lub wniosków: 2021/01/15 godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zal. nr 1-7 oraz 11-13 do SIWZ

Zal nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Zal nr 9 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zal nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót


Dobre z lasu. Wiesz co jesz

Dziś można już korzystać z darów lasu przez cały rok. Dzięki produktom oferowanym przez Lasy Państwowe oraz specjalnej książce kucharskiej, każdy może być mistrzem kuchni. Dla wahających się ale i miłośników leśnej kuchni zrealizowaliśmy cykl programów kulinarnych dostępnych na Facebooku RDLP w Katowicach

Marcin Czubak - Mistrz Kuchni, finalista programu TOP CHEF, zajrzał do naszej książki kucharskiej i... gotując w BistrOficyna dodał coś od siebie. Dzięki temu Dobre z Lasu zyskało jego niepowtarzalny smak!

Naszą leśną kulinarną przygodę zaczęliśmy od deseru... dlaczego właśnie od niego, łatwo się można dowiedzieć klikając w link: Dobre z lasu. Wiesz co jesz.

 

 

 

Na Facebooku RDLP w Katowicach, dostępne są już cztery odcinki programu kulinarnego.

 

Wersję elektroniczną książki kucharskiej „Dobre z lasu”, z której zaczerpnięto przepisy,  można pobrać na czytnik ebooków, telefon lub komputer tutaj


Sprzedaż drewna

 

 

 

Sprzedaż detaliczną prowadzą leśniczowie.

 

Kontakt telefoniczny do leśniczych


Komunikat

Komunikat

 

PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potokinformuje, że w związku z wzrostem zachorowań spowodowanych koronawirusem od 08.10.2020r. do 17.10.2020r., Nadleśnictwo zostaje zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

 

Dane Kontaktowe:

Telefon sektetariat: 34 3291 170

Telefony do działów znajdują się pod adresem: https://zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/nadlesnictwo

adres email sekretariat: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /pgl_lp_0238/SkrytkaESP

 

 


Po raz drugi #sadziMY z prezydentem

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew.

Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie.

Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

 

Sadzonki będą rozdawane 18 września  w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy łącznie aż milion sadzonek.

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017 r.

Huragan 100-lecia był największym takim kataklizmem w historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnica połamała i wywróciła miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby.  Obszar zniszczeń w lasach odpowiadał wielkością całej aglomeracji warszawskiej.

Lasy Państwowe uprzątnęły już niemal cały teren zniszczony przez wiatr. Pracowało przy tym ponad 1200 leśników i ok. 4 tys. pracowników prywatnych firm usług leśnych oraz kilkaset maszyn leśnych. Dziś przyszedł czas na odtworzenie zniszczonych lasów. W najbliższych latach leśnicy posadzą tam blisko 220 mln nowych drzew.

Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, na powierzchni blisko 6,5 ha posadzi 64 tys. nowych drzew.

Ty także możesz dołączyć do akcji #sadziMY! 18 września we wszystkich Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach będą dostępne sadzonki. Lista adresów nadleśnictw dostępna jest na stronie: https://www.katowice.lasy.gov.pl/nadlesnictwa


Jesienna akcja szczepienie lisów 2020

Informacja prasowa o akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 r. na terenie województwa śląskiego

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 - 30 września 2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około
200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2020 r. z akcji szczepienia na terenie woj. śląskiego zostały wyłączone następujące obszary:

 • gminy: Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim;
 • gminy: Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim;
 • powiat kłobucki;
 • gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim;
 • powiat raciborski;
 • gmina: Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim;
 • gmina: Lubomia w powiecie wodzisławskim.

 

        Łącznie na terenie województwa śląskiego podczas akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Parku Śląskim w Chorzowie (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka) zostanie ręcznie wyłożonych dodatkowo 160 dawek szczepionki.

          Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa śląskiego o niepodnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcje wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie w województwie śląskim odbywają się od 1995 r.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję o liczbie przypadków wścieklizny stwierdzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2003 - 2019:

 • w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
 • w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
 • w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
 • w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
 • w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
 • w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
 • w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.

 


28 lat od największego pożaru w powojennej Europie

To już 28 lat od momentu kiedy tysiące dzielnych ludzi walczyło z żywiołem. Pożarem lasu w Kuźni Raciborskiej, który okazał się największym pożarem w powojennej Europie. Tylko solidarność - solidarność leśników, strażaków, żołnierzy i zwykłych ludzi pozwoliła ugasić to piekło które rozpętało się w Kuźni Raciborskiej 26 sierpnia 1992 r. Spłonęło wtedy 9 tysięcy hektarów lasu, a z żywiołem walczyło ponad 10 tysięcy ludzi. Pożar zabrał także dwa życia - zginęło dwóch strażaków - Andrzej Kaczyna i Andrzej Malinowski. W rocznicowych uroczystościach wybuchu tragicznego pożaru, w miejscu śmierci druhów – kwiaty i znicze złożył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Jerzy Kubica.

Hołd ofierze życia, jaką złożyli strażacy – wspólnie z Dyrektorem Kubicą złożyli także leśnicy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Witoldem Witosza. Pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia sprzed prawie trzydziestu lat, wiązanki złożyli także komendanci i strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Po wspólnej modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze pamiętając o tych dzielnych ludziach którzy stawili czoło żywiołowi który pochłaniał na swojej drodze wszystko - drzewa, budynki, samochody, sprzęt gaśniczy i życie.

Ogień zniszczył ponad 9 tysięcy hektarów lasu. Lasu który dzięki heroizmowi gaszących oraz 28 latom pracy leśników, znowu rośnie. Nie było by go gdyby nie bohaterstwo tych dzielnych ludzi! W kulminacyjnej fazie pożaru ramię w ramię 1150 pracowników Służby Leśnej, 4700 strażaków, 3200 żołnierzy, 650 policjantów, 1220 osób z obrony cywilnej, a także niezliczona liczba ludzi dobrej woli, która wspierała walczących z pożarem.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu mł. bryg. Marek Kocielski, Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu bryg. Jarosław Ceglarek, przedstawiciele samorządów - Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, wiceprezydent  Raciborza Michał Fita oraz przedstawiciele władz Kuźni Raciborskiej, kapelani strażacy powiatów raciborskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego, emerytowani funkcjonariusze PSP i druhowie ochotnicy z powiatów raciborskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.


Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

Złoty Potok, dnia 25 sierpnia 2020r.

ZG.7400.14.2020.TW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w gruntów rolnych

znajdujących się w stanie posiadania Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

Nr księgi wieczystej

1

02-38-1-10-165-c-00

Janów

Apolonka

394/1

R

V

0,1800

CZ1C/00112190/8

 

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości

– dz. nr 394/1 (Apolonka, Gmina Janów) – gospodarka rolna, sad, ogródek.

 1. Obciążenia nieruchomości: brak
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 3. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 4. Roczny czynsz wywoławczy: ustalony w tabeli.

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

CENA WYWOŁAWCZA

 

[CZYNSZ ROCZNY]

1

02-38-1-10-165-c-00

Janów

Apolonka

394/1

R

V

0,1800

50,00

 

 

 

 1. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Złoty Potok, pok. Nr 17, w godz. od 8:00 do 15:00 tel: 34 329 11 74
 2. Termin i miejsce przetargu:

1/ Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10.

2/ Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1/ Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 10.09.2020r. do godz. 08:30

2/ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

1. Adres Zamawiającego.

2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w Apolonce -działka nr 394/1”.

3. Nazwę i adres składającego ofertę.

 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

1/ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10: waga – 100%
 2. Nadleśnictwo Złoty Potok zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 1. Pisemna oferta powinna zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

3/ datę sporządzenia oferty;

4/ oferowany czynsz roczny;

5/ sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

PODPISAŁ

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

NADLESNICTWA ZŁOTY POTOK

 

ROBERT GĘSIARZ


OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu SUBARU FORESTER SH

 


Minister Środowiska Michał WOŚ wraz z leśnikami RDLP Katowice złożyli hołd Powstańcom Śląskim

Pamięć o bohaterach sprzed stu lat należy pielęgnować. O śląskim zrywie narodowowyzwoleńczym nie zapomniał Minister Środowiska Michał Woś, który wraz z reprezentacjami Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach złożył - w dniu 100 lecia wybuchu II Powstania Śląskiego - wiązanki w miejscach pamięci o powstańcach; w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Katowicach.

- Śląskie zrywy niepodległościowe były krzykiem Ślązaków za Polską – krzykiem, dzięki któremu Śląsk jest dziś Polski. Minionym pokoleniom jesteśmy winni wdzięczność i pamięć za to poświęcenie – powiedział Minister Środowiska Michał Woś, składając z leśnikami Nadleśnictwa Rybnik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, kwiaty pod na kwaterze Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym w Rybniku, gdzie spoczywa Alfons Zgrzebniok – Dowódca II Powstania Śląskiego. Minister Woś w dniu stulecia wybuchu II Powstania hołd Powstańcom złożył także w Wodzisławiu Śląskim na Placu Korfantego.

Przed południem szef resortu środowiska odwiedził również cmentarz przy ulicy Francuskiej w Katowicach, gdzie w asyście pocztu sztandarowego i delegacji RDLP w Katowicach złożył wiązankę na grobie Wojciecha Korfantego. Następnie Minister Michał Woś wraz z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Józefem Kubicą, w towarzystwie Pocztu Sztandarowego katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych, wziął udział w uroczystościach pod Pomnikiem Powstańców Śląskich przy alei Korfantego.

Jak podkreślił Minister Środowiska - Bitwa Warszawska ocaliła Polskę, a drugie Powstanie Śląskie ocaliło ten region i pomogło mu wrócić do Polski. Powstania Śląskie były momentem, kiedy mieszkańcy regionu, opowiedzieli się za polską tradycją, kulturą i tożsamością pokazując tęsknotę za odradzającą się Ojczyzną. Jesteśmy im wdzięczni pamięć, szacunek i hołd dla ich postawy – powiedział Minister Michał Woś.

W uroczystościach udział wzięli także Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski, Przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz zaproszone delegacje.


Loty przeciwpożarowe z dofinansowaniem!

Ponad 350 tysięcy złotych zasiliło ochronę przeciwpożarową w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dzięki podpisaniu, w obecności Ministra Środowiska Michała Wosia, umowy i środkom pozyskanym z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic oraz Opola dofinansowane zostaną loty patrolowo – gaśnicze. Jak ważne dla Lasów Państwowych jest wsparcie działań zabezpieczających drzewostan przed ogniem, była obecność na uroczystości Ministra oraz odznaczenie przez niego pilotów biorących udział w akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym.

- To niezwykły dzień dla katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Z jednej strony wsparcie finansowe dwóch Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, kolejne z Katowic i pierwsze z Opola, a z drugiej strony uhonorowanie pilotów działających na co dzień na tym terenie. Lotników, którzy wspierali swoim doświadczeniem i umiejętnościami akcję gaśniczą w Biebrzańskim Parku Narodowym. – mówił Minister Środowiska Michał Woś – Wartym podkreślenia jest fakt, iż Lasy Państwowe są jedyną w Polsce instytucją dysponującą własną flotą powietrzą do celów gaśniczych. Właśnie dzięki temu, w przypadku takich sytuacji jak nad Biebrzą, mogą reagować szybko i skutecznie. – podkreślił Minister Woś.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach cyklicznie od wielu lat aplikuje o środki zewnętrzne na działania związane ze wsparciem ochrony ekosystemów leśnych. Jest to możliwe dzięki dostrzeżeniu skali zagrożenia pożarowego i wsparciu WFOŚiGW
w Katowicach w formie organizacji naboru ciągłego wniosków w ramach priorytetu OP 3.1. Ochrona przeciwpożarowa, obejmującego zapobiegania występowaniu zagrożeń w lasach. Pozyskana dotacja na zdania ukierunkowane na: Przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego". Podpisana umowa z WFOŚiGW w Katowicach opiewa na ponad 300 tys. złotych dotacji. Dzięki otwartości i zrozumieniu ze strony WFOŚiGW w Opolu udało się uzyskać dodatkowe wsparcie na obszarze województwa opolskiego w formie dotacji na zadnie pn.: „Przeciwpożarowe zabezpieczenie lasów celem ograniczania i zapobiegania występowaniu szkód w lasach - patrolowanie lotnicze lasów województwa opolskiego w 2020 roku.” Środki w wysokości 50 tys. zł pozyskane zostały w ramach kryterium V.8: Zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacja tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne.

- Dzięki właśnie takim środkom możliwe jest natychmiastowe podrywanie w powietrze przeciwpożarowej floty powietrznej, jaką dysponujemy – podkreślał w trakcie uroczystości Józef Kubica Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Właśnie takie działania sprawiają, że średnio ogień trawi zaledwie 22 ary lasu. Gdyby nie dostrzegalnie, których mamy już 67 oraz flota powietrzna stacjonująca w łącznie pięciu bazach lotniczych czy ponad tysiąc punktów czerpania wody, często będących obiektami małej retencji, nie byłoby możliwe tak sprawne przeciwdziałanie pojawianiu się ognia w lesie. – dodaje Dyrektor Kubica.

Poprzez wykonywanie lotów patrolowych udało się osiągnąć efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zagrożenia pożarowego lasu, ochrony ekosystemów leśnych, ochrony różnorodności biologicznej na łącznym obszarze aż 404,7 tys. ha, działania te przyczyniły się również do ochrony klimatu.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Katowicach zlokalizowane są we wszystkich nadleśnictwach I i II kategorii zagrożenia pożarowego i mogą być również zorganizowane w nadleśnictwach zaliczonych do III kategorii punkty alarmowo – dyspozycyjne. Pełnią funkcję koordynującą działania przeciwpożarowe na terenie nadleśnictwa. Działania przeciwpożarowe wspierają również Patrole naziemne, organizowane w miejscach szczególnie narażonych na powstanie pożaru (np.: przy drogach, liniach kolejowych i miejscach bardziej uczęszczanych przez ludzi). Działania wspierają także 33 lekkie samochody terenowe z agregatem gaśniczym, które umożliwiają natychmiastowe rozpoczęcie akcji i powstrzymanie rozwoju pożaru do momentu przybycia straży pożarnej, a niekiedy ugaszenie pożaru.

Umowę w obecności Ministra Środowiska Michała Wosia, Leśników Nadleśnictwa Brynek, pilotów i mediów uroczyście podpisali; Józef Kubica - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Tomasz Bednarek - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz Maciej Stefański - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Opolu.

Ogłoszenie Przetarg Pisemny Nieograniczony

Złoty Potok, dnia 15 lipca 2020r.

ZG.7400.9.2020.TW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w gruntów rolnych

znajdujących się w stanie posiadania Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

Nr księgi wieczystej

1

02-38-1-11-229-f-00

Janów

Hucisko

155/3

R

V

0,1917

CZ1C/00109543/4

 

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości

– dz. nr 155/3 (Hucisko, Gmina Janów) – gospodarka rolna, sad, ogródek.

 1. Obciążenia nieruchomości: brak
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 3. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 4. Roczny czynsz wywoławczy: ustalony w tabeli.

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

CENA WYWOŁAWCZA

 

[CZYNSZ ROCZNY]

1

02-38-1-11-229-f-00

Janów

Hucisko

155/3

R

V

0,1917

50,00

 

 

 

 1. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Złoty Potok, pok. Nr 17, w godz. od 8:00 do 15:00

tel: 34 329 11 74

 1. Termin i miejsce przetargu:

1/ Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie

Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10.

2/ Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1/ Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie

do dnia 31.07.2020r. do godz. 08:30

2/ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

 1. Adres Zamawiającego.
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego”.
 3. Nazwę i adres składającego ofertę.
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

1/ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10: waga – 100%
 2. Nadleśnictwo Złoty Potok zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

3/ datę sporządzenia oferty;

4/ oferowany czynsz roczny;

5/ sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY

NADLESNICTWA ZŁOTY POTOK

 

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI


OGŁOSZENIE - NABÓR NA STAŻ

Szczegóły w załączniku

Materiały do pobrania


— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 70 rezultatów.