Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu SUBARU FORESTER SH

 


Minister Środowiska Michał WOŚ wraz z leśnikami RDLP Katowice złożyli hołd Powstańcom Śląskim

Pamięć o bohaterach sprzed stu lat należy pielęgnować. O śląskim zrywie narodowowyzwoleńczym nie zapomniał Minister Środowiska Michał Woś, który wraz z reprezentacjami Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach złożył - w dniu 100 lecia wybuchu II Powstania Śląskiego - wiązanki w miejscach pamięci o powstańcach; w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Katowicach.

- Śląskie zrywy niepodległościowe były krzykiem Ślązaków za Polską – krzykiem, dzięki któremu Śląsk jest dziś Polski. Minionym pokoleniom jesteśmy winni wdzięczność i pamięć za to poświęcenie – powiedział Minister Środowiska Michał Woś, składając z leśnikami Nadleśnictwa Rybnik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, kwiaty pod na kwaterze Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym w Rybniku, gdzie spoczywa Alfons Zgrzebniok – Dowódca II Powstania Śląskiego. Minister Woś w dniu stulecia wybuchu II Powstania hołd Powstańcom złożył także w Wodzisławiu Śląskim na Placu Korfantego.

Przed południem szef resortu środowiska odwiedził również cmentarz przy ulicy Francuskiej w Katowicach, gdzie w asyście pocztu sztandarowego i delegacji RDLP w Katowicach złożył wiązankę na grobie Wojciecha Korfantego. Następnie Minister Michał Woś wraz z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Józefem Kubicą, w towarzystwie Pocztu Sztandarowego katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych, wziął udział w uroczystościach pod Pomnikiem Powstańców Śląskich przy alei Korfantego.

Jak podkreślił Minister Środowiska - Bitwa Warszawska ocaliła Polskę, a drugie Powstanie Śląskie ocaliło ten region i pomogło mu wrócić do Polski. Powstania Śląskie były momentem, kiedy mieszkańcy regionu, opowiedzieli się za polską tradycją, kulturą i tożsamością pokazując tęsknotę za odradzającą się Ojczyzną. Jesteśmy im wdzięczni pamięć, szacunek i hołd dla ich postawy – powiedział Minister Michał Woś.

W uroczystościach udział wzięli także Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski, Przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz zaproszone delegacje.


Loty przeciwpożarowe z dofinansowaniem!

Ponad 350 tysięcy złotych zasiliło ochronę przeciwpożarową w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dzięki podpisaniu, w obecności Ministra Środowiska Michała Wosia, umowy i środkom pozyskanym z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic oraz Opola dofinansowane zostaną loty patrolowo – gaśnicze. Jak ważne dla Lasów Państwowych jest wsparcie działań zabezpieczających drzewostan przed ogniem, była obecność na uroczystości Ministra oraz odznaczenie przez niego pilotów biorących udział w akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym.

- To niezwykły dzień dla katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Z jednej strony wsparcie finansowe dwóch Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, kolejne z Katowic i pierwsze z Opola, a z drugiej strony uhonorowanie pilotów działających na co dzień na tym terenie. Lotników, którzy wspierali swoim doświadczeniem i umiejętnościami akcję gaśniczą w Biebrzańskim Parku Narodowym. – mówił Minister Środowiska Michał Woś – Wartym podkreślenia jest fakt, iż Lasy Państwowe są jedyną w Polsce instytucją dysponującą własną flotą powietrzą do celów gaśniczych. Właśnie dzięki temu, w przypadku takich sytuacji jak nad Biebrzą, mogą reagować szybko i skutecznie. – podkreślił Minister Woś.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach cyklicznie od wielu lat aplikuje o środki zewnętrzne na działania związane ze wsparciem ochrony ekosystemów leśnych. Jest to możliwe dzięki dostrzeżeniu skali zagrożenia pożarowego i wsparciu WFOŚiGW
w Katowicach w formie organizacji naboru ciągłego wniosków w ramach priorytetu OP 3.1. Ochrona przeciwpożarowa, obejmującego zapobiegania występowaniu zagrożeń w lasach. Pozyskana dotacja na zdania ukierunkowane na: Przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego". Podpisana umowa z WFOŚiGW w Katowicach opiewa na ponad 300 tys. złotych dotacji. Dzięki otwartości i zrozumieniu ze strony WFOŚiGW w Opolu udało się uzyskać dodatkowe wsparcie na obszarze województwa opolskiego w formie dotacji na zadnie pn.: „Przeciwpożarowe zabezpieczenie lasów celem ograniczania i zapobiegania występowaniu szkód w lasach - patrolowanie lotnicze lasów województwa opolskiego w 2020 roku.” Środki w wysokości 50 tys. zł pozyskane zostały w ramach kryterium V.8: Zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacja tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne.

- Dzięki właśnie takim środkom możliwe jest natychmiastowe podrywanie w powietrze przeciwpożarowej floty powietrznej, jaką dysponujemy – podkreślał w trakcie uroczystości Józef Kubica Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Właśnie takie działania sprawiają, że średnio ogień trawi zaledwie 22 ary lasu. Gdyby nie dostrzegalnie, których mamy już 67 oraz flota powietrzna stacjonująca w łącznie pięciu bazach lotniczych czy ponad tysiąc punktów czerpania wody, często będących obiektami małej retencji, nie byłoby możliwe tak sprawne przeciwdziałanie pojawianiu się ognia w lesie. – dodaje Dyrektor Kubica.

Poprzez wykonywanie lotów patrolowych udało się osiągnąć efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zagrożenia pożarowego lasu, ochrony ekosystemów leśnych, ochrony różnorodności biologicznej na łącznym obszarze aż 404,7 tys. ha, działania te przyczyniły się również do ochrony klimatu.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Katowicach zlokalizowane są we wszystkich nadleśnictwach I i II kategorii zagrożenia pożarowego i mogą być również zorganizowane w nadleśnictwach zaliczonych do III kategorii punkty alarmowo – dyspozycyjne. Pełnią funkcję koordynującą działania przeciwpożarowe na terenie nadleśnictwa. Działania przeciwpożarowe wspierają również Patrole naziemne, organizowane w miejscach szczególnie narażonych na powstanie pożaru (np.: przy drogach, liniach kolejowych i miejscach bardziej uczęszczanych przez ludzi). Działania wspierają także 33 lekkie samochody terenowe z agregatem gaśniczym, które umożliwiają natychmiastowe rozpoczęcie akcji i powstrzymanie rozwoju pożaru do momentu przybycia straży pożarnej, a niekiedy ugaszenie pożaru.

Umowę w obecności Ministra Środowiska Michała Wosia, Leśników Nadleśnictwa Brynek, pilotów i mediów uroczyście podpisali; Józef Kubica - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Tomasz Bednarek - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz Maciej Stefański - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Opolu.

Ogłoszenie Przetarg Pisemny Nieograniczony

Złoty Potok, dnia 15 lipca 2020r.

ZG.7400.9.2020.TW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w gruntów rolnych

znajdujących się w stanie posiadania Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

Nr księgi wieczystej

1

02-38-1-11-229-f-00

Janów

Hucisko

155/3

R

V

0,1917

CZ1C/00109543/4

 

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości

– dz. nr 155/3 (Hucisko, Gmina Janów) – gospodarka rolna, sad, ogródek.

 1. Obciążenia nieruchomości: brak
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 3. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 4. Roczny czynsz wywoławczy: ustalony w tabeli.

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

CENA WYWOŁAWCZA

 

[CZYNSZ ROCZNY]

1

02-38-1-11-229-f-00

Janów

Hucisko

155/3

R

V

0,1917

50,00

 

 

 

 1. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Złoty Potok, pok. Nr 17, w godz. od 8:00 do 15:00

tel: 34 329 11 74

 1. Termin i miejsce przetargu:

1/ Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie

Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10.

2/ Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1/ Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie

do dnia 31.07.2020r. do godz. 08:30

2/ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

 1. Adres Zamawiającego.
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego”.
 3. Nazwę i adres składającego ofertę.
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

1/ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10: waga – 100%
 2. Nadleśnictwo Złoty Potok zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

3/ datę sporządzenia oferty;

4/ oferowany czynsz roczny;

5/ sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY

NADLESNICTWA ZŁOTY POTOK

 

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI


OGŁOSZENIE - NABÓR NA STAŻ

Szczegóły w załączniku

Materiały do pobrania


Już można korzystać z infrastruktury w lasach

Ministerstwo Środowiska informuje, że od soboty 30 maja można swobodnie korzystać z infrastruktury znajdującej się w lasach oraz parkach narodowych w całej Polsce. Decyzje zostały podjęte po rekomendacji ministra środowiska Michała Wosia.

Lasy, będące pod zarządem państwa, decyzją Rady Ministrów zostały otwarte dla spacerowiczów 20 kwietnia. Nadal jednak wyłączona z użytkowania była mała infrastruktura leśna - urządzenia takie jak place zabaw, wiaty, miejsca biwakowania ścieżki edukacyjne czy miejsca do aktywnego wypoczynku.

W sobotę 30 maja zostały otwarte i te obiekty. Odbyło się to w ramach kolejnego - czwartego - etapu odmrażania polskiej gospodarki według zaleceń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

29 maja 2020 r. wyszło nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W obecnym dokumencie nie ma już zapisów dotyczących małej infrastruktury leśnej oraz miejsc biwakowych, co oznacza, że nie obowiązuje już zakaz korzystania z nich. Natomiast kierownik jednostki może te obiekty pozostawić zamknięte jeśli uzna to za zasadne.

- Likwidacja zapisów o zamknięciu małej infrastruktury jest możliwa dzięki wysiłkom rządu i wszystkich Polaków w walce z COVID-19. Osobiście się starałem by otwarcie nastąpiło jak najwcześniej, z drugiej zaś strony by maksymalnie zabezpieczyć zdrowie spacerowiczów - mówi minister środowiska Michał Woś.

 


Leśnicy apelują: zostaw zwierzęta w lesie

Koźlątko, zajączek albo warchlak spotkany w trawie na skraju lasu, tylko pozornie potrzebuje pomocy. Tak naprawdę, to wypracowana przez zwierzęta strategia mająca na celu ich… ochronę. Właśnie rozpoczął się w lasach szczyt sezonu znajdowania przez turystów i spacerowiczów takich „porzuconych” maluchów. Tym bardziej, że po tygodniach izolacji, niemal każdego dnia lasy regionu są tłumnie odwiedzane przez mieszkańców miast.

- Maj, a zwłaszcza początek czerwca, to miesiące, kiedy m.in. sarny rodzą koźlęta. Nic więc dziwnego, że codziennie leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odbierają po kilka telefonów o potrzebujących pomocy zwierzętach. Podobnie jest także w 38 nadleśnictwach katowickiej dyrekcji – mówi Hubert Wiśniewski zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Katowicach.

Niemal wszystkie interwencje okazują się fałszywymi alarmami. Spotkany maluch zazwyczaj nie został porzucony. Przeciwnie, jest obserwowany z oddali przez matkę, a został pozostawiony, bo dzięki temu jest bezpieczny. Natura tak skonstruowała młode, że nie mają intensywnego zapachu. Mają za to maskujące ubarwienie i potrafią godzinami pozostawać bez ruchu. Ne wyczuwają ich drapieżniki. Dodatkowo, matka będąc w pobliżu w sytuacji kryzysowej potrafi odciągnąć i skupić na sobie zainteresowanie drapieżnika. Kiedy znowu jest bezpiecznie, wraca na czas karmienia.

Spotykając młode zwierzę, pozostawione jak nam się wydaje bez opieki, lepiej zostawić je w spokoju. Powody są co najmniej trzy.

- Oprócz faktu, że zwierzę nie potrzebuje pomocy, biorąc je na ręce pozostawiamy swój zapach, a skutkiem tego matka wracając na karmienie może odrzucić młode. Nie ma też żadnej pewności, czy takie zwierzę nie przenosi choroby odzwierzęcej, groźnej dla człowieka – wylicza dyrektor Wiśniewski.

Pozostaje jeszcze jeden aspekt – „uratowane” zwierzę jest skazane na wychowanie wśród ludzi, a jego powrót do środowiska jest trudny lub wręcz niemożliwy.

Jednak od każdej zasady są wyjątki. Pomoc zwierzętom jest uzasadniona w dwóch wypadkach:

- Jeśli mamy pewność, że matka nie żyje lub jest ranna i nie będzie mogła opiekować się młodym oraz kiedy zwierzęta znajdą się w sytuacji, ze będzie ona zagrażała życiu i zdrowiu osób znajdujących się w sąsiedztwie lub zwierzętom – dodaje Hubert Wiśniewski.

Takim przypadkiem może być choćby dostanie się zwierząt na pas dzieleni, przy ruchliwej trasie czy zagubienie w mieście. W przypadku znalezienia zwierząt chronionych lub łownych w pasie drogowym, zranionych po kolizji z pojazdami - w zależności od pory dnia - najlepiej powiadomić policję, zarządcę drogi lub miejscowy urząd gminy, które podejmą stosowne czynności przewidziane dla konkretnych przypadków.


Bohaterska postawa dzieci, które uratowały rannego liska.

Dzieci mieszkające na terenie Gminy Niegowa uratowały rannego liska. Postawę oraz odpowiednie zachowanie docenił Minister Środowiska Michał Woś oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok Andrzej Krzypkowski.

Zobaczcie film, w którym dzieci pokazują, jak uratowały czworonoga. Opowiadają, jak należy się zachować, gdy znajdziemy dzikie zwierzę. Bierzmy przykład z młodych bohaterów.

https://twitter.com/MinSrodowiska/status/1267496178947690496?s=20

https://www.facebook.com/MinSrodowiska/videos/923096391484959/

 

 


Ogłoszenie Przetarg Pisemny Nieograniczony

Złoty Potok, dnia 27 maja 2020r.

ZG.7400.5.2020.TW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w gruntów rolnych

znajdujących się w stanie posiadania Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

Nr księgi wieczystej

1

02-38-1-12-206-c-00

02-38-1-12-206-f-00

Janów

Złoty Potok

1/8

R

B-R

VI

V

0,0175

0,0314

CZ1M/00089078/6

 

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości

– dz. nr 8/1 (Złoty Potok, Gmina Janów) – gospodarka rolna – ogródek działkowy,

 1. Obciążenia nieruchomości: brak
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 3. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 4. Roczny czynsz wywoławczy: ustalony w tabeli.

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

CENA WYWOŁAWCZA

 

[CZYNSZ ROCZNY]

1

02-38-1-12-206-c-00

02-38-1-12-206-f-00

Janów

Złoty Potok

1/8

R

B-R

VI

V

0,0175

0,0314

25,00

 

 

 1. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Złoty Potok, pok. Nr 17, w godz. od 8:00 do 15:00

tel: 34 329 11 74

 1. Termin i miejsce przetargu:

1/ Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 czerwca 2020r. o godz. 9.00 w siedzibie

Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10.

2/ Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1/ Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie

do dnia 16.06.2020r. do godz. 08:30

2/ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

 1. Adres Zamawiającego.
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego”.
 3. Nazwę i adres składającego ofertę.
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

1/ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10: waga – 100%
 2. Nadleśnictwo Złoty Potok zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Pisemna oferta powinna zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

3/ datę sporządzenia oferty;

4/ oferowany czynsz roczny;

5/ sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY

NADLESNICTWA ZŁOTY POTOK

 

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI


Akcja #SadziMY 2020

Informujemy, że w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy będzie możliwy odbiór sadzonek po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. +48 883 378 696) od godziny 10:00 do godziny 14:00 lub do wyczerpania zapasów.

 

W zaistaniałej sytuacji w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy o odbiór sadzonek z zachowaniem wszystkich środków ochrony tj. rękawiczek oraz maseczek.

Materiały do pobrania


Tymczasowy zakaz wstępu do lasu

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.


Respirator od leśników dla szpitala zakaźnego w Raciborzu

 

Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach sfinansują zakup respiratora na walkę z pandemią. To odpowiedź na inicjatywę Ministra Środowiska, zaangażowania PGL LP, do wsparcia szpitali kwotą 2 mln zł.

W naszym regionie, beneficjentem jest Szpital Rejonowy w Raciborzu, przekształcony na mocy specustawy w szpital zakaźny, gdzie od 16 marca leczeni są pacjenci zarażeni koronawirusem.

- W tym trudnym dla nas wszystkich czasie – w czasie epidemii – każda okazana pomoc jest dużym wsparciem. Za dwa miliony złotych można zakupić szereg potrzebnych teraz środków do ratowania zdrowia i życia. Polska Służba Zdrowia codziennie walczy o ludzkie życie. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w walkę z epidemią” – podkreślił minister środowiska Michał Woś.

Akcje pomocy w poszczególnych regionach koordynuje Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny LP, który już 19 marca zwrócił się specjalnym pismem do dyrektorów regionalnych o wsparcie społecznej akcji odpowiedzialności w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.

- Respirator, to nasza darowizna z dodatniego wyniku finansowego, którego część, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być przekazana na cele społecznie użyteczne. Jestem przekonany, że dzisiaj nie ma ważniejszego celu niż ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Wykorzystując jedyne dostępne nam, zgodne z przepisami rozwiązania, wykazujemy społeczną odpowiedzialność w tak trudnym czasie – wyjaśnia Jurand Irlik, zastępca dyrektora RDLP w Katowicach ds. ekonomicznych.

- Pomoc służbie zdrowia jest w obecnej sytuacji tak oczywista, że z pewnością beneficjenci, którzy w ubiegłych latach korzystali z naszego wsparcia, że wymienię ochotnicze straże pożarne czy organizacje pożytku publicznego, jak stowarzyszenia czy fundacje realizujące cele społecznie użyteczne, nie powinni być zawiedzeni, że tym razem wybraliśmy inny cel – mówi Arkadiusz Wojciechowicz, dyrektor RDLP w Katowicach.

Jak ustaliliśmy, dyrekcja szpitala w Raciborzu na bieżąco monitoruje sytuację na rynku sprzętu medycznego.

- Przy zakupie wskazany jest pośpiech. Sprzęt, który chce pozyskać szpital, należy do towarów deficytowych, dlatego bez zbędnych pośredników, mając zapewnienie finansowania, już bezpośrednio negocjuje zakup określonego modelu, aby spełniał wszystkie potrzeby placówki – dodaje.

Pośpiech jest wskazany również ze wskazań medycznych. Jak poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski, liczba zarażonych koronawirusem przekroczyła w Polsce dwa tysiące osób, a jesteśmy niestety jeszcze przed prognozowanym szczytem zachorowań. W każdym szpitalu zakaźnym powinno być co najmniej 10 proc. łóżek respiratorowych, na których będzie można pomóc pacjentom w najcięższym stanie.

- Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom jak leśników z RDLP w Katowicach, to wskazane w przepisach minimum zostanie znacznie przekroczone, zwiększając szanse pacjentów wymagających w chorobie pomocy specjalistycznego sprzętu medycznego – podsumowuje dyrektor Wojciechowicz.

Udzielenie wsparcia finansowego przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych na zwalczanie epidemii nie jest jedynym. Jesteśmy gotowi do dalszej pomocy, poprzez udostępnienie ośrodków wypoczynkowo-szkoleniowych, znajdujących się na terenie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.


Uwaga! Odwołane imprezy i zajęcia w Nadleśnictwach RDLP w Katowicach

Z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, postanowiliśmy odwołać na terenie RDLP w Katowicach zajęcia i imprezy zaplanowane w marcu i na początku kwietnia.

Oto szczegółowy ich wykaz (stan na 12 marca godz. 13.00), który w razie potrzeby będzie aktualizowany

Nadleśnictwo Andrychów

12 marca 2020 r. Spotkanie Koordynatora rejonu hodowlanego Żabi Kraj z przedstawicielami Kół Łowieckich – miejsce: biuro Nadleśnictwa Andrychów.

Nadleśnictwo Chrzanów

28 marca 2020 r. Sadzenie drzew przez członków Szkolnych Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie – miejsce: teren leśnictwa Piła Kościelecka.

Nadleśnictwo Katowice

Odwołuje wszystkie akcje sadzenia lasu, które miały odbywać się w marcu 2020 roku.

Z uwagi na rozwojową i nieprzewidywalną sytuację związaną z trybem postępowania z koronawirusem w Polsce odwołanie wszystkich akcji sadzenia drzew w lasach na terenie Nadleśnictwa Katowice obowiązuje również w kwietniu 2020 roku.

Do odwołania Nadleśnictwo zawiesza zajęcia w Leśnej Sali Edukacyjnej przy Nadleśnictwie Katowice ul Kijowska 37b oraz zajęć na wszystkich Ścieżkach Dydaktycznych w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Katowice.

Nadleśnictwo Prudnik

 • 4 kwietnia 2020 r. Akcja odnowieniowa. „Kronodrzewko” – współorganizator -firma Malta-Decor Sp. z o.o -  Miejsce: leśnictwo Markowice.

Nadleśnictwo Wisła

 • Do 25 marca 2020 r. włącznie zostają zamknięte: Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej oraz wstrzymana działalność edukacyjna Wolierowej Hodowli Głuszca i Karpackiego Banku Genów, (Jaworzynka) zarówno dla grup zorganizowanych jak i dla turystów indywidualnych.
 • Do 25 marca 2020 r. włącznie zostały także odwołane zajęcia cykliczne w LOEE w Istebnej tj.: Szkółka malarska Iwony Konarzewskiej;  Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”; Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Senioria; Zespół „Istebna”; Kółko szachowe.

Nadleśnictwo Zawadzkie

 • 14 marca 2020 r. Rajd „Zamek Kąty 2020” – współorganizacja z PTTK –miejsce: Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w leśnictwie Dębie
 • 24 marca 2020 r. Rajd Śladami Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie –miejsce: Nadleśnictwo Zawadzkie

Nadleśnictwo Złoty Potok

22 kwietnia 2020 r. Zajęcia edukacyjne – miejsce: Częstochowa, Miejskie Przedszkole nr 16

Szanowni Państwo

Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich, ale wierzymy, że spokój, opanowanie i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwoli na skuteczną walkę z wirusem.

Dziękujemy za zrozumienie.


OBWIESZCZENIE o konsultacjach lasów HCVF


Eko Warsztaty

     Dnia 24-25 lutego 2020 roku w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości „ŚWIĘTA PUSZCZA” w Olsztynie zorganizowane zostały Eko Warsztaty dla Szkolnych Kół Caritas.

     Blisko 220 uczniów z 18 szkół Archidiecezji Częstochowskiej uczestniczyło w prelekcjach wygłaszanych przez przedstawicieli czterech nadleśnictw w tym Nadleśnictwo Złoty Potok.

     Celem prelekcji było objaśnienie młodym uczestnikom, jak bardzo ważnym elementem dla współczesnego świata jest ekologia. Młodzież mogła zapoznać się z florą i fauną polskich lasów oraz specyfiką pracy leśnika.

     Podczas Eko Warsztatów grupa młodzieży z przedstawicielami Nadleśnictwa Złoty Potok tworzyli swój leśny zamknięty ekosystem. Każdy mógł wykonać swój własny „las w słoiku” i zabrać go ze sobą do domu.


Leśne Mikołajki

Fundacja Przyjazna Planeta, 7 grudnia 2019 roku zorganizowała "Leśne Mikołajki” dla podopiecznych dzieci z autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym i innymi niepełnosprawnościami natury umysłowej.

Podczas oficjalnej części Prezes Fundacji przedstawił cele programu "Leczymy Lasem", realizowanego wraz z Lasami Państwowymi, SOSW Radomsko, i Bełchatów oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku. Wspomniał, że łącznie zorganizowano już 54 wyjazdy do lasu m.in. do Nadleśnictwa Złoty Potok. Wyjazdy przynoszą świetne efekty terapeutyczne. Takiego zdania są rodzice i nauczyciele oraz eksperci zewnętrzni. Zarząd Fundacji podejmuje działania, by Ministerstwo Edukacji zmobilizowało wszystkie Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze do prowadzenia cyklicznych zajęć w lesie. Podczas uroczystości odczytano list Agaty Kornhauser – Dudy: "Jestem wdzięczna za tę inicjatywę terapeutyczną, która odbywa się w środowisku naturalnym i mam nadzieję, że będą Państwo mogli rozpowszechnić ją na cały kraj..."

Następnie dzieci przepięknie zaprezentowały się w występach artystycznych i przeniosły uczestników spotkania w aurę świąt Bożego Narodzenia. Z rąk Świętego Mikołaja dzieci otrzymały prezenty. Były to globusy - lampki, które mają zachęcić dzieci do podróży po świecie. W dalszej części spotkania, odbyły się zajęcia terapeutyczne na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w Leśnictwie Borowiny na ścieżce "Opowieści Bielika".

Serdecznie dziękujemy Fundacji Przyjazna Planeta za zaproszenie na piękną uroczystość. Życzymy wytrwałości w dalszych działaniach na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz w rozpowszechnieniu programu "Leczymy Lasem".


„Barwy Jesieni na Jurze”

Po raz pierwszy Nadleśnictwo Złoty Potok zostało Mecenatem konkursu plastycznego „Barwy Jesieni na Jurze” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i krajoznawczej o Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, pobudzenie ich wyobraźni oraz uwrażliwienie na piękno krajobrazu jurajskiego szczególnie w okresie jesieni. W Poraju w GOK 21 października br., jurorzy z ogromną przyjemnością oceniali prace uczestników konkursu. Ocenie konkursowej poddanych zostało 478 z 512 prac (34 nie spełniały bowiem wymogów regulaminowych).  

Podczas oceny pod uwagę brana była przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem i kreatywność. Prace były oceniane w 3-ech kategoriach: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 października 2019 r. na scenie sali widowiskowo-kinowej „Bajka”. Z rąk Wójt Gminy Poraj – Katarzyny Kaźmierczak, Wicestarosty Myszkowskiego – Mariusza Morawca, p.o. Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty Potok – Tomasza Szmagiera, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Myszkowskiego – Zdzisławy Polak, Radnej Powiatowej – Anny Sochy-Korendo, oraz przedstawiciela PPJ – Andrzeja Kozłowskiego, Laureaci odbierali nagrody.

Serdecznie gratulujemy i informujemy, że w najbliższym czasie nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

 


#sprzątaMY

Ogólnopolska akcja #sprzątaMY odbyła się 20 września również w Nadleśnictwie Złoty Potok.

Leśnicy razem z grupą ochotników ze Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Janowie tj. klasą ósmą w raz z wychowawczynią Małgorzatą Ujmą, przystąpili do sprzątania lasu. Nadleśnictwo zapewniło uczestnikom rękawice oraz worki na śmieci. W sumie udało się zebrać kilkanaście worków śmieci. Efekt działań uczniów widać gołym okiem. W ramach podziękowań za ciężko wykonaną pracę czekało ognisko wraz z słodkim poczęstunkiem.

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze, wpływa korzystnie na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują. Akcja #sprzątaMY została zainicjonowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji #sprzątaMY. Cieszymy się z tak licznego udziału młodzieży w akcji i zapraszamy ponownie za rok!

 


Jesienna akcja szczepienie lisów 2019

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18.09.-27.09.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.

W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:

- gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,

- gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,

- powiatu kłobuckiego,

- gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,

- powiatu raciborskiego,

- gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,

- gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.

W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:

1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

16. w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

17. w pierwszej połowie 2019 r. nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

 


#sprzątaMY polskie lasy z Prezydentem

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie na  klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”,
w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

Zapraszamy na stronę www.lasy.gov.pl, gdzie dzięki specjalnej zakładce #sprzątaMY i przygotowanej w niej aplikacji mapowej każdy łatwo odnajdzie najbliższe mu biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy. Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej.

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.  

 

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Szostak tel. 883 378 696


— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 21 - 40 z 75 rezultatów.