Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd utworzony został w 1980 roku w granicach byłego województwa katowickiego na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (Uchwała nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dn. 20.06.1980 r., Dz. Urz. WRN w Katowicach nr 3, poz. 16). Po reformie podziału administracyjnego kraju w 1999 r., park znalazł się w granicach dwóch województw - śląskiego i małopolskiego. Park obejmuje teren Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Powierzchnia parku to 600,85 km2, otuliny 483,88 km2.

Charakterystycznym elementem krajobrazu parku są: formy krasowe powstałe w wyniku erozji mezozoicznych warstw skalnych - malownicze wzgórza z ostańcami skalnymi, doliny krasowe i jary oraz system krasu podziemnego - liczne schroniska skalne i jaskinie. Mniej wyrazistym, choć istotnym elementem krajobrazu jurajskiego są źródła krasowe, tzw. wywierzyska.

Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność gleb i specyficzne warunki klimatyczne decydują o niezwykłym bogactwie świata roślin i zwierząt Parku Orlich Gniazd. Większość jego powierzchni zajmują lasy.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd  posiada plan ochrony (od 2015 r.).

 

Park Krajobrazowy Stawki o powierzchni zaledwie 17,32 km2 (otulina – 24,34 km2) sąsiaduje od południowego zachodu z Wyżyną Krakowską. Położony jest w obrębie Niecki Włoszczowskiej będącej częścią podprowincji Niecki Nidziańskiej. Park obejmuje całą północną część obszernego kompleksu lasów złotopotockich, które ciągną sią nieregularnym, kilkunastokilometrowym pasem.

Park Krajobrazowy Stawki generalnie utworzono ze względu na walory przyrodnicze, a przede wszystkim ze względu na występowanie rzadkich biocenoz leśnych, roślin chronionych oraz rzadkich ptaków.

Elementem charakterystycznym dla przyrody tego parku są podmokłe lub wilgotne lasy reprezentowane przez łęgi, olsy, bory bagienne i grądy oraz śródleśne łąki i torfowiska. Najcenniejsze drzewostany znajdują się w rezerwacie przyrody „Wielki Las" oraz uroczysku „Babski Las".

            Park Krajobrazowy Lasy Nad Górną Liswartą utworzony został w grudniu 1998 roku. Obejmuje obszary w górnym biegu Liswart na terenie Lasów Lublinieckich. Utworzony został w celu ochrony kompleksów leśnych oraz śródleśnych łąk, a także torfowisk i obszarów źródliskowych. Powierzchnia Parku wynosi 38701 ha, a otuliny 12045 ha. Większość powierzchni – ponad 60% zajmują lasy, ok 30% użytki rolne, ok 10% stawy i rzeki. Większość powierzchni leży w granicach Nadleśnictw: Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kłobuck. W granicach Nadleśnictwa Złoty Potok położonych jest skrajny pn. – wsch. fragment Parku o powierzchni ok. 90 ha, w tym 0,06 ha pastwisk i 0,72 ha lasu należącego do Nadleśnictwa.