Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DZIAŁKA 998/6 KUSIĘTA, GMINA OLSZTYN

Złoty Potok, 8 września 2021r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
[ZG.2281.5.2021]


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów
tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171
e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
NIP: 573 000 40 07
REGON: 150026078


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020r., poz. 1463) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 

 1. Lokalizacja i opis nieruchomości:

 

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi – drewniana stodoła oraz budynek gospodarczy z garażem, ogrodzona, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka: dz. nr 998/6 o powierzchni łącznej 0,0948 ha – użytek B – 0,0948 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kusięta, Gmina Olsztyn, powiat częstochowski, województwo śląskie; działka położona jest terenie osady leśnej Zielona Góra, pod adresem Kusięta 50 A. Na działce posadowione są dwa budynki gospodarcze – drewniana stodoła o kubaturze 361,30 m3 i powierzchni użytkowej 79,37 m2 oraz budynek gospodarczy z garażem o kubaturze 231,90 m3 i powierzchni użytkowej 52,36 m2
 2. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1C/00121103/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Teren przedmiotowej działki posiada kształt zbliżony do prostokąta, stanowi teren równy i płaski, posiada ona dostęp do drogi publicznej poprzez sąsiednią działkę za pośrednictwem dróg leśnych. Stodoła drewniana o nr inwentarzowym 108/102 o konstrukcji drewnianej, wrota drewniane, dach dwuspadowy kryty eternitem, podłoga klepisko, do budynku nie doprowadzono żadnych mediów. Stan techniczny określono jako zły. Budynek gospodarczy o nr inwentarzowym 108/111 jest murowany z garażem i dwoma pomieszczeniami gospodarczymi, stolarka drzwiowa i brama garażowa drewniane, dach dwuspadowy, drewniany, kryty papą, podłoga wylewka betonowa, do budynku doprowadzony jest prąd. Stan techniczny budynku określono jako przeciętny.
 4. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dz. nr 998/6 – położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu MN. Działka leży w obszarze występowania głównych zbiorników wód podziemnych oraz w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
 5. Na nieruchomości nie ciążą zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.
 2. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 - Pan Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 32-91-174.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2021r. o godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „wadium – przetarg działka 998/6 – obręb Kusięta, Gmina Olsztyn”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 15.10.2021r. do godz. 9:00. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 15.10.2021r. do godz. 9:00. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:
 • wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,
 • wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 1. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 2. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego kwotę równą 100 % ceny brutto osiągniętej w przetargu. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego.
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 5. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
 6. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 7. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.


Podpisał Zastępca Nadleśniczego Robert Gęsiarz