Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DZIAŁKA 598/3 PONIK, GMINA JANÓW

Złoty Potok, 8 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
[ZG.2281.9.2021]

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów
tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171
e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
NIP: 573 000 40 07
REGON: 150026078

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 5  oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020.1463) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 1. Lokalizacja i opis nieruchomości:
 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana – oczyszczalnia ścieków Ponik-Janów, częściowo ogrodzona, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka: dz. nr 598/3 o powierzchni 0,5691 ha – użytek Ba – 0,5691 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ponik, Gmina Janów, powiat częstochowski, województwo śląskie; działka nieleśna położona jest w miejscowości Janów, zabudowana obiektami oczyszczalni ścieków o powierzchni 72 m2 – rok budowy 2013 oraz o powierzchni 67 m2 – rok budowy 1998, niebędącymi własnością Nadleśnictwa Złoty Potok, ogrodzona siatką metalową, w sąsiedztwie las. W stosunku do przedmiotu nieruchomości zawarta jest umowa dzierżawy na czas nieokreślony.
 2. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1C/00112043/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Teren przedmiotowej działki posiada kształt zbliżony do trapezu, stanowi teren równy i płaski, posiada ona dostęp do drogi publicznej w części utwardzony kostką brukową. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, przez działkę nie przebiegają żadne instalacje, warunki topograficzne i geotechniczne oraz wodno-gruntowe – dobre.
 4. Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Uchwałą Nr 116/XX/12 Rady Gminy Janów,      a opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 2307      z dnia 06.06.2012r. stanowi tereny zabudowy obiektami biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o symbolu NO 1 oraz tereny zieleni urządzonej  o symbolu NO 2.
 5. Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74 347,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.
 2. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 - Pan Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 32-91-174.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2021. o godz. 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 3 717,35 zł (słownie: trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych 35/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „wadium – przetarg działka 598/3 – obręb Ponik, Gmina Janów”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 05.11.2021r. do godz. 9:00. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 05.11.2021. do godz. 9:00. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:
 • wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,
 • wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

 1. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 2. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego kwotę równą 100 % ceny brutto osiągniętej w przetargu. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego.
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 5. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
 6. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 7. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.


Podpisał Zastępca Nadleśniczego Robert Gęsiarz