Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Złoty Potok

Nadleśnictwo Złoty Potok jest jednostką przynależną do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, położone jest w VI Krainie Przyrodniczo - Leśnej Małopolskiej, Dzielnicy Wyżyny Woźnicko - Wieluńskiej (6), Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej (8) i Wyżyny Środkowo - Małopolskiej (9) i obejmuje swym zasięgiem 18 478 ha terenów leśnych Skarbu Państwa oraz 9 506 ha lasów nadzorowanych. Powierzchnia Nadleśnictwa stale zmienia się ze względu na przejęcia gruntów Skarbu Państwa w zarząd Lasów Państwowych

Zasięg działania administracyjnego Nadleśnictwa Złoty Potok obejmuje teren gmin: Rędziny, Mstów, Przyrów, Janów, Lelów, Olsztyn, Kamienica Polska, Poczesna, Poraj, Koziegłowy, Żarki, Niegowa, Starcza, Lelów oraz miast: Żarki, Myszków, Częstochowa i Koziegłowy. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje powiaty: częstochowski, myszkowski oraz Miasto Częstochowa na prawach powiatu. Nadleśnictwo jest jednoobrębowe, w którym znajduje się łącznie 13 leśnictw państwowych o średniej powierzchni 1 421 ha.

Obszar Nadleśnictwa leży w dorzeczu Wiercicy i niewielkiej części dorzecza Warty. Skupia się raczej w dużych kompleksach, dwa kompleksy stanowią około 60% powierzchni Nadleśnictwa. Lesistość tego rejonu wynosi 21,5%. Rzeźba terenu w Nadleśnictwie Złoty Potok jest zróżnicowana.

Lasy Nadleśnictwa  Złoty Potok to zarówno tereny równinne, płaskie - głównie północna i zachodnia część nadleśnictwa, jak również wyżynne, pofałdowane, wypiętrzone z jarami, dolinami i płaskowyżami – głównie w środkowej i południowej części nadleśnictwa - występują tam wapienne wzgórza, ostańce i jaskinie.

Wysokość nad poziom morza waha się w granicach od 230m npm w Leśnictwie Stawki, poprzez 400m npm w Leśnictwie Zrębice na terenie rezerwatu "Sokole Góry" (wzgórze "Pustelnia"), do 423m npm w Leśnictwie Żarki w uroczysku "Czarny Kamień".