Lista aktualności Lista aktualności

Postępowanie przetargowe: Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec

Postępowanie przetargowe: Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec

Data opublikowania: 2020/12/30
Data składania ofert lub wniosków: 2021/02/12 godz. 12:00

Pliki do pobrania:

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmienionej treści SWIZ
Zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.01.2021
Sprostowanie, ogłoszenie zmian

2020-OJS253-638233-pl Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.11.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 23.11.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 23.11.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 23.11.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót 23.11.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór karty gwarancyjnej 23.11.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 23.11.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 23.11.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 23.11.2020
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 PZP 23.11.2020
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy 23.11.2020
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwo 23.11.2020
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 23.11.2020
Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych 23.11.2020
Załącznik nr 14 do SIWZ - Wykaz osób 23.11.2020
Załącznik nr 15 do SIWZ  - Wykaz sprzętu 23.11.2020