Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - przetarg pismemny nieograniczony na dzierżawę stawów

Złoty Potok, dnia 11.02.2021

Zn.spr.: ZG.7410.2.2021

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę stawów w leśnictwie Stawki oddział 07-8-d-00 o pow. 12,3900 ha,

dz. nr 498 –Wola Mokrzeska, Gmina Przyrów

znajdujący się w stanie posiadania Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

Numer księgi wieczystej

1

02-38-1-07-

8-d

Przyrów

Wola Mokrzeska

498

Wsr

VI

12,3900

CZ1M/00083875/1

 

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości -  gospodarka rybacka.
 2. Obciążenia nieruchomości: brak.
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 4. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak.
 5. Dodatkowe informacje: obiekt składa się dwóch stawów rybnych, jeden o pow. 4,9000 ha, drugi o pow. 6,9400 ha oraz tzw. „zimochowy” o pow. 0,5500 ha.
 6. Roczny czynsz wywoławczy: 2 850,00 zł.
 7. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Złoty Potok, pok. Nr 18,  w godz. od 8:00 do 15:00 tel: 34 329 11 75.
 8. Termin i miejsce przetargu:

1/ Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10.

2/ Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1/ Ofertę należy dostarczyćdo sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 10.03.2021r. do godz. 09:30.

2/ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

 1. Adres Zamawiającego.
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę stawu rybnego”.
 3. Nazwę i adres składającego ofertę.
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

1/ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10:  waga – 100%
 2. Nadleśnictwo Złoty Potok zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

3/ datę sporządzenia oferty;

4/ oferowany czynsz roczny;

5/ sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY

NADLESNICTWA ZŁOTY POTOK

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI