Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DZIAŁKA 469/1 RUDNIK WIELKI, GMINA STARCZA

Złoty Potok, dn. 8 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
[ZG.2281.2.2021]

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów
tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171
e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
NIP: 573 000 40 07
REGON: 150026078

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020.1463) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 1. Lokalizacja i opis nieruchomości:
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka dz. nr 469/1 o powierzchni 0,0353 ha – użytek Ls V – 0,0353 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Rudnik Mały, Gmina Starcza, powiat częstochowski, województwo śląskie; działka położona jest w miejscowości Rudnik Mały, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi powiatowej od strony południowej, od północy dostęp do drogi gruntowej nieutwardzonej, otoczenie i sąsiedztwo stanowią grunty leśne, rzeka, tereny niezabudowane oczekujące na proces inwestycyjny oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren działki uzbrojony w energię elektryczną i wodociąg
 2. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1C/00057441/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Teren przedmiotowej działki posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o wymiarach około 2,5 m x 140 m, stanowi teren równy i płaski, posiada ona dostęp do drogi publicznej. Działka porośnięta jest 64-letnim drzewostanem sosnowo-brzozowo o zadrzewieniu 0,7 oraz I/II bonitacji drzewostanu na siedlisku BMśw (bór mieszany świeży).
 4. Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starcza przyjętym Uchwałą Rady Gminy Starcza nr 81/XII/2000 z dnia 30.08.2000r.” dz. nr 469/1, k.m. 3 leży w części na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz w części na terenie letniskowo-osadniczym, sposób zagospodarowania nieruchomości – grunt leśny.
 5. Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości może zostać doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.
 2. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 - Pan Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 32-91-174.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2021r. o godz. 13:00 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 725,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „wadium – przetarg działka 469/1 – obręb Rudnik Mały, Gmina Starcza”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 15.10.2021r. do godz. 9:00. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 15.10.2021r.do godz. 9:00. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:
 • wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,
 • wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 1. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 2. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego kwotę równą 100 % ceny brutto osiągniętej w przetargu. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego.
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 5. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
 6. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 7. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.


Podpisał Zastępca Nadleśniczego Robert Gęsiarz