Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Złoty Potok, 18 sierpnia 2021r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE
ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI


 
Nadleśnictwo Złoty Potok zamierza zbyć zbędne nieruchomości gruntowe, w trybie art. 38 ustawy o lasach, stanowiące działki ewidencyjne:
 
598/3 – użytek Ba - pow. 0,5691 ha – obręb ewidencyjny Ponik, Gmina Janów – CZ1C/00112043/3;

Sprzedaż nastąpi w przetargu nieograniczonym – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych /Dz. U. z 2007r. nr 78, poz.532/.
Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przetargu.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonów: [34] 329-11-74, 605-205-538. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Tadeusz Wychowski.

PODPISAŁ
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK
ANDRZEJ KRZYPKOWSKI